Innovatiesubsidies voor bedrijven

Innovatie is de drijvende kracht achter economische groei en concurrentievermogen. Voor bedrijven in alle sectoren, van technologie en landbouw tot gezondheidszorg en energie, is het essentieel om te blijven vernieuwen en verbeteren. Innovatiesubsidies zijn een essentiële bron van financiering voor innovatieve bedrijven in alle sectoren. Ze helpen bedrijven om te investeren in R&D, nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en hun concurrentiepositie te versterken. Door gebruik te maken van de verschillende innovatieregelingen en subsidies die beschikbaar zijn op Europees, nationaal, regionaal en provinciaal niveau, kunnen bedrijven hun innovaties realiseren en groeien. Op deze pagina bespreken we de verschillende typen innovatieregelingen, de overheden die subsidies verstrekken en de rol die Innovatiesubsidie Nederland kan vervullen.


Verschillende typen innovatieregelingen


Er zijn diverse innovatieregelingen beschikbaar voor bedrijven in verschillende sectoren. Deze regelingen kunnen grofweg worden ingedeeld in subsidies, fiscale regelingen en laagrentende leningen.


Subsidieregelingen voor innovatie

Subsidies zijn financiële bijdragen van de overheid die bedrijven niet hoeven terug te betalen. Ze zijn bedoeld om specifieke projecten of activiteiten te ondersteunen die bijdragen aan innovatie en economische groei.


Enkele belangrijke subsidies voor bedrijven zijn:

 • WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk): Deze subsidie stimuleert bedrijven om te investeren in R&D door een deel van de loonkosten voor R&D-personeel te vergoeden.
 • MIT (MKB Innovatiestimulering Topsectoren): Deze regeling richt zich specifiek op het midden- en kleinbedrijf (mkb) en biedt subsidies voor samenwerkingsprojecten, haalbaarheidsstudies en R&D-samenwerkingsprojecten.
 • EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling): Dit fonds biedt subsidies voor projecten die bijdragen aan economische groei en werkgelegenheid in Europese regio's, met een focus op innovatie en duurzaamheid.
 • TSE (Topsector Energie Subsidies): Deze subsidies zijn gericht op het stimuleren van energie-innovaties in de topsector energie, waaronder duurzame energieoplossingen en energie-efficiëntie.
 • SLIM-subsidie: Deze subsidie ondersteunt initiatieven gericht op de ontwikkeling van vaardigheden en het versterken van de leercultuur binnen het mkb en grote bedrijven in specifieke sectoren.
 • Horizon 2020 / Horizon Europe: Dit is het grootste Europese subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie. Het biedt financiering voor projecten op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie.

 • EIC (European Innovation Council): Dit programma richt zich op het ondersteunen van baanbrekende innovaties en biedt subsidies, leningen en investeringen aan veelbelovende startups en scale-ups.

 • LIFE-programma: Dit programma ondersteunt projecten op het gebied van milieu- en klimaatbescherming en biedt subsidies aan bedrijven die innovatieve oplossingen ontwikkelen voor milieuproblemen.


Fiscale regelingen voor innovatie

Fiscale regelingen bieden belastingvoordelen aan bedrijven die investeren in innovatie. Deze regelingen verlagen de belastingdruk, waardoor bedrijven meer financiële ruimte hebben om te investeren in R&D en andere innovatieve activiteiten.


Enkele belangrijke fiscale regelingen zijn:

 • Innovatiebox: Bedrijven die winst maken uit innovatieve activiteiten kunnen profiteren van een lager belastingtarief op deze winst. Dit tarief is aanzienlijk lager dan het normale vennootschapsbelastingtarief.
 • EIA (Energie-investeringsaftrek): Deze regeling biedt een belastingaftrek voor investeringen in energiezuinige technieken en duurzame energie.
 • MIA (Milieu-investeringsaftrek): Bedrijven die investeren in milieuvriendelijke technieken kunnen via deze regeling een deel van hun investeringskosten aftrekken van hun winst.


Laagrentende leningen

Laagrentende leningen zijn leningen met gunstige rentetarieven die bedrijven kunnen gebruiken om innovatieve projecten te financieren. Deze leningen worden vaak verstrekt door overheidsinstellingen of samenwerkingsverbanden tussen overheid en financiële instellingen.


Voorbeelden van laagrentende leningen zijn:

 • Vroegefasefinanciering: dit is een vorm van ondersteuning voor bedrijven die zich in de beginfase van hun innovatieproces bevinden. Deze financiering helpt startups en jonge bedrijven om de initiële stappen te zetten in de ontwikkeling van hun innovatieve ideeën, producten of diensten. Het doel is om de risico's te verminderen die gepaard gaan met de vroege fasen van ontwikkeling, waar vaak veel onzekerheden en uitdagingen spelen. Vroegefasefinanciering is bedoeld om bedrijven te helpen bij het valideren van hun concept, het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het ontwikkelen van prototypes en het opstarten van pilotprojecten.
 • Innovatiekrediet: Dit krediet is bedoeld voor veelbelovende innovatieprojecten met een hoog risicoprofiel. Het biedt bedrijven de mogelijkheid om tegen gunstige voorwaarden kapitaal aan te trekken voor de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten.
 • BMKB (Borgstelling MKB-kredieten): Deze regeling helpt mkb-bedrijven bij het verkrijgen van financiering door de overheid borg te laten staan voor een deel van de lening.


Verschillende overheden die subsidies verstrekken


Innovatiesubsidies worden verstrekt door verschillende overheidsniveaus, elk met hun eigen focus en doelstellingen. De Europese Unie speelt een belangrijke rol in het bevorderen van innovatie door het verstrekken van subsidies en andere financiële instrumenten. Op nationaal niveau biedt de Nederlandse overheid verschillende subsidies en regelingen aan ter ondersteuning van innovatie. Provinciale overheden en regio`s bieden vaak specifieke subsidies aan die zijn afgestemd op de behoeften en prioriteiten van hun regio. Deze subsidies kunnen variëren van ondersteuning voor R&D-projecten tot financiering voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën.


De rol van Innovatiesubsidie Nederland


Innovatiesubsidie Nederland speelt een cruciale rol in het ondersteunen van bedrijven bij het aanvragen van innovatiesubsidies. Wij bieden een breed scala aan diensten om bedrijven te helpen bij het navigeren door het complexe subsidielandschap en het maximaliseren van hun kansen op succes.


Onze diensten omvatten onder andere:

 • Advies en begeleiding: We adviseren bedrijven over de meest relevante subsidieregelingen voor hun specifieke situatie en begeleiden hen door het gehele aanvraagproces.
 • Subsidieaanvragen schrijven: We helpen bedrijven bij het opstellen van overtuigende subsidieaanvragen die voldoen aan de eisen en criteria van de subsidieverstrekker.
 • Projectmanagement: We ondersteunen bedrijven bij het beheren en uitvoeren van gesubsidieerde projecten, inclusief de rapportageverplichtingen en voortgangsrapportages.
 • Nazorg en controle: We bieden ondersteuning bij de afronding van gesubsidieerde projecten, inclusief de eindrapportage en eventuele controles door de subsidieverstrekker.


Door onze uitgebreide ervaring en expertise kunnen wij bedrijven helpen om hun innovaties tot een succes te maken en optimaal te profiteren van de beschikbare innovatiesubsidies. Onze focus ligt op het mkb, maar we ondersteunen ook grotere ondernemingen in verschillende sectoren. Met onze hulp kunnen bedrijven in diverse sectoren hun innovatiekracht vergroten en hun concurrentiepositie versterken.

Neem contact met ons op