MIT Innovatiesubsidie

MIT, dat is de afkorting voor Mkb Innovatiestimulering Topsectoren. Een innovatiesubsidie met een landelijke basis en die provinciaal wordt uitgevoerd. Iedere mkb-ondernemer met een innovatief idee of concreet innovatieproject kan een aanvraag indienen voor een van de modules van MIT-regeling. Neem contact met ons op om te verifiëren of uw innovatieproject(idee) kwalificeert.

Doelstelling MIT subsidieregeling

Het doel van de regeling Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) is het stimuleren dat mkb-ondernemingen aansluiting vinden bij doelstellingen en innovatieactiviteiten van de topsectoren..


Sinds 2015 zijn de subsidiebudgetten van Rijk en de provincies gebundeld. De afzonderlijke MIT-subsidieregelingen van de provincies zijn zoveel mogelijk in overeenstemming gebracht met de nationale subsidieregels voor MIT.

Onderdeel MIT Kennisvouchers

Een MIT-kennisvoucher wordt aan een mkb-ondernemer verstrekt die een MIT-kennisoverdrachtsproject wil laten uitvoeren waarvan de resultaten ten goede komen aan de activiteiten die de ondernemer in Nederland verricht. Deze voucher kan worden besteed bij een kennisinstelling.


Een MIT-kennisoverdrachtsproject is een door een kennisinstelling verrichte activiteit bestaande uit het, al dan niet op basis van te verrichten nader onderzoek, beantwoorden van een toepassingsgerichte kennisvraag van een ondernemer. Hierbij wordt uitgegaan van voor de ondernemer nieuwe kennis met betrekking tot de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten.


De MIT-kennisvoucher heeft een waarde van maximaal €5250 (kleine MIT-kennisvoucher) dan wel €9000 (grote MIT-kennisvoucher) en wordt aan een mkb-ondernemer verstrekt die een MIT-kennisoverdrachtsproject wil laten uitvoeren waarvan de resultaten ten goede komen aan de activiteiten die de ondernemer in Nederland verricht.

Onderdeel MIT Haalbaarheidsprojecten

Subsidie wordt verstrekt aan een mkb-onderneming voor het uitvoeren van een MIT-haalbaarheidsproject. Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie, of uit een combinatie van een haalbaarheidsstudie en experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek.


Voorwaarden MIT-Haalbaarheidsproject:

  • Het project moet voor ten minste 60% bestaan uit een haalbaarheidsstudie en voor ten hoogste 40% uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling.
  • De voorgenomen activiteiten waarop het haalbaarheidsproject betrekking heeft moeten in technische en financiële zin risicovol zijn om de haalbaarheidsstudie te rechtvaardigen;
  • Het haalbaarheidsproject moet voldoende inzicht geven in het economisch perspectief en de uitvoerbaarheid van de voorgenomen activiteiten waarop de haalbaarheidsstudie betrekking heeft.
  • Met de uitvoering van het MIT-haalbaarheidsproject wordt gestart binnen zes maanden na indiening van de subsidieaanvraag. Het haalbaarheidsproject wordt uitgevoerd binnen twaalf maanden na de start van de MIT-haalbaarheidsstudie.


De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van €20.000 per haalbaarheidsproject. Indien een MIT-haalbaarheidsproject ook bestaat uit experimentele ontwikkeling, bedraagt de subsidie 35% van de subsidiabele kosten voor dat projectdeel.

Onderdeel MIT R&D Samenwerkingsprojecten

Subsidie wordt verstrekt aan een deelnemer in een MIT-R&D-samenwerkingsverband dat een MIT-R&D-samenwerkingsproject uitvoert. Dit is een project bestaande uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling (of een combinatie hiervan) wordt uitgevoerd door een MIT-R&D-samenwerkingsverband. Dit is een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid dat bestaat uit twee of meer niet in een groep verbonden mkb-ondernemers, opgericht ten behoeve van de uitvoering van het samenwerkingsproject.


Voorwaarden MIT R&D Samenwerkingsproject:

  • Elke individuele deelnemer aan het MIT-R&D-samenwerkingsverband neemt niet meer dan 70% van de voor subsidie in aanmerking komende kosten van het MIT-R&D-samenwerkingsproject voor zijn rekening.
  • Het project draagt bij aan de vernieuwing van producten, processen of diensten of wezenlijke nieuwe toepassingen van bestaande producten, processen of diensten.
  • Het project creëert economische waarde voor de deelnemers in het samenwerkingsverband en heeft samenhangende positieve gevolgen voor de Nederlandse economie.
  • Het project realiseert positieve impact binnen een of meer van de programma’s van de topsectoren.
  • Het gevraagde subsidiebedrag is minimaal € 50.000.
  • Met de uitvoering van het project wordt gestart binnen zes maanden na de subsidieaanvraag. Het project wordt uitgevoerd twee jaar na de start van de activiteiten.


De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van €350.000 per MIT-R&D-samenwerkingsproject. Het subsidiebedrag per deelnemer aan het samenwerkingsverband bedraagt minimaal €25.000 en maximaal €175.000.

MIT subsidie aanvragen?

Afhankelijk van het MIT-onderdeel is het opstellen van een kwalitatief goede MIT-aanvraag complex zijn. InnovatieSubsidie.eu is gespecialiseerd in innovatiesubsidies en kan het aanvraagtraject namens uw bedrijf opstellen en indienen.


Vul het contactformulierin en we gaan aan de slag.