Innovatiesubsidie voor agro & food

De agro & food sector vormt een fundament van de Nederlandse economie en samenleving. Innovatie binnen deze sector is essentieel om voedselveiligheid, duurzaamheid en efficiëntie te waarborgen. Van geavanceerde landbouwtechnieken tot de ontwikkeling van nieuwe voedselproducten. Deze investeringen zijn vaak kostbaar, en zonder financiële ondersteuning kunnen veelbelovende projecten mogelijk niet van de grond komen. Innovatiesubsidies zijn van groot belang voor de agro & food sector. Ze bieden de financiële ondersteuning die nodig is om baanbrekende projecten te realiseren en dragen bij aan een duurzamere en concurrerendere sector. Of het nu gaat om Europese of nationale subsidies, er zijn tal van mogelijkheden beschikbaar. Op deze pagina komen de belangrijkste agro & food innovatiesubsidies aan bod.

Overzicht subsidieregelingen 

Hieronder hebben wij een aantal specifieke subsidiemogelijkheden vermeld die beschikbaar zijn voor bedrijven in de agro & food sector. Dit zijn zowel Europese als nationale subsidieregelingen.

Horizon Europe

Horizon Europe is het grootste EU-programma voor onderzoek en innovatie. Het biedt aanzienlijke financiering voor projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van innovatieve technologieën en processen in de agro & food sector. Onderwerpen zoals duurzame landbouw, voedselzekerheid en klimaatslimme oplossingen staan centraal. Bedrijven die deelnemen aan Horizon Europe kunnen profiteren van samenwerkingsmogelijkheden met andere Europese organisaties en toegang krijgen tot toonaangevende onderzoeksresultaten. Voor de agro & food sector zijn er specifieke oproepen gericht op thema’s zoals biotechnologie, nieuwe voedselproducten, en agro-ecologische innovaties.


EIP-AGRI

Het European Innovation Partnership for Agricultural Productivity and Sustainability (EIP-AGRI) ondersteunt projecten die innovatie in de landbouw bevorderen. Deze regeling richt zich op het verbeteren van de productiviteit en duurzaamheid in de agro & food sector door middel van praktijkgericht onderzoek en samenwerking tussen landbouwers, onderzoekers en bedrijven. EIP-AGRI biedt zowel financiële ondersteuning als een platform voor kennisuitwisseling. Voorbeelden van ondersteunde projecten zijn precisielandbouw, geïntegreerde gewasbescherming en innovatieve voedingsstrategieën voor vee.


LIFE-programma

Het LIFE-programma van de Europese Unie richt zich op milieu- en klimaatactie. Binnen dit programma zijn er subsidies beschikbaar voor projecten die bijdragen aan duurzame landbouwpraktijken, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Voor de agro & food sector kunnen projecten gericht op het verminderen van de milieu-impact van landbouwactiviteiten, het verbeteren van de waterkwaliteit en het bevorderen van duurzame energieproductie in aanmerking komen voor financiering.


WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk)

De WBSO is een Nederlandse fiscale regeling die bedrijven stimuleert om te investeren in speur- en ontwikkelingswerk. Bedrijven in de agro & food sector kunnen via de WBSO een deel van de loonkosten voor R&D-projecten terugvorderen. Dit maakt het aantrekkelijker om innovatieve projecten te starten en door te voeren. De regeling is breed toepasbaar, van technologische innovaties in de voedselproductie tot de ontwikkeling van nieuwe agrarische technieken. Denk hierbij aan de ontwikkeling van duurzame gewasbescherming, innovatieve teeltsystemen en smart farming oplossingen.


MIT (MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren)

De MIT-regeling is specifiek gericht op het midden- en kleinbedrijf (MKB) en biedt ondersteuning aan innovatieve projecten binnen de topsectoren, waaronder agro & food. De MIT stimuleert samenwerkingsprojecten, haalbaarheidsstudies en R&D-samenwerkingsprojecten. Door deel te nemen aan de MIT kunnen bedrijven financiering krijgen voor projecten die de concurrentiepositie van de sector versterken en bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Voor de agro & food sector kunnen bedrijven bijvoorbeeld financiering krijgen voor projecten gericht op de ontwikkeling van nieuwe voedingsproducten, efficiëntere productiemethoden en duurzame verpakkingsmaterialen.


Voor de MIT-regeling is het van belang dat projecten aansluiten op de missies van de topsector Landbouw, Water en Voedsel en de bijbehorende kennis- en innovatieagenda’s. Relevante missies voor de agro & food sector zijn:

  • Missie A: Versnelling van de transitie naar een circulaire landbouw;
  • Missie B: Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie;
  • Missie C: Duurzaam bodembeheer;
  • Missie D: Gezonde en veilige voedselproductie;
  • Missie E: Water- en bodembeheer;
  • Missie G: Innovatieve en duurzame voedselsystemen;
  • Missie H: Robuuste en weerbare voedselsystemen;
  • Missie I: Internationale samenwerking en export.


Groenprojectenregeling

De Groenprojectenregeling ondersteunt projecten die bijdragen aan duurzame ontwikkelingen in de agro & food sector. Dit kan variëren van biologische landbouw tot de productie van duurzame voedselverpakkingen. Door financiële voordelen, zoals een lagere rente op groene leningen, maakt de regeling het aantrekkelijker om te investeren in milieuvriendelijke en innovatieve projecten. Specifieke voorbeelden zijn projecten gericht op de ontwikkeling van biologische gewasbescherming, waterbesparende irrigatiesystemen en duurzame energieproductie op boerderijen.


Provinciale subsidieregelingen

De provincies kunnen subsidie verstrekken voor innovaties in de agro & food sector. Deze provinciale subsidiemogelijkheden bieden bedrijven kansen om te investeren in duurzaamheid en vooruitgang. Elke provincie in Nederland heeft specifieke regelingen die inspelen op de unieke behoeften en uitdagingen van hun regio. Deze subsidies kunnen projecten ondersteunen die gericht zijn op duurzame landbouwpraktijken, zoals biologische landbouw, precisielandbouw en hernieuwbare energie. Voorbeelden van provinciale regelingen zijn de Innovatie en Energietransitie subsidie in Gelderland, de subsidieregeling Innovaties Agro & Food Overijssel, de Agrofood Innovatie Regeling in Noord-Brabant, en de Duurzame Innovaties Agro & Food subsidie in Limburg. Deze regelingen stimuleren niet alleen technologische en procesinnovaties, maar ook samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Door gebruik te maken van provinciale subsidies kunnen bedrijven hun innovatiekracht vergroten, hun concurrentiepositie versterken en bijdragen aan de regionale economische en duurzame ontwikkeling.

Subsidietraject uitbesteden?

Het aanvragen van subsidies kan een complex en tijdrovend proces zijn. Het vereist specifieke kennis van de beschikbare regelingen, de voorwaarden en het indienen van de juiste documentatie.


Ons team heeft diepgaande kennis van de verschillende subsidieregelingen en de eisen die daaraan gesteld worden. Zij kunnen bedrijven helpen bij het identificeren van de meest geschikte subsidies en het maximaliseren van de kans op succes. Door het uitbesteden van de subsidieaanvraag bespaart u bovendien tijd en middelen. Wij nemen het volledige proces uit handen, van het schrijven van de aanvraag tot het indienen en opvolgen ervan. U kunt zich blijven focussen op de kernactiviteiten.


Neem contact met ons op om de mogelijkheden voor uw bedrijf te verkennen en optimaal gebruik te maken van beschikbare subsidieregelingen.