WBSO Innovatiesubsidie

In Nederland kunnen innovatieve bedrijven die R&D-activiteiten uitvoeren, in aanmerking komen voor een zeer aantrekkelijke subsidieregeling genaamd de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Door de kosten van research & development te verlagen stimuleert de overheid innovatieve ontwikkeling binnen het bedrijfsleven. Ondernemers kunnen dankzij de WBSO een besparing realiseren en doorgaans leidt dit ertoe dat zij net dat ene stapje extra kunnen zetten, of die ene onverwachtse zijsprong kunnen maken. Deze extra financiële ruimte werkt innovatie in de hand en daar is het de overheid precies om te doen.


De WBSO is bedoeld voor het brede bedrijfsleven; ondernemingen in iedere sector, van agro & food, chemie, industrie, ICT, luchtvaart, maakindustrie tot aan ruimtevaart, ondernemingen in iedere sector kunnen profiteren van deze aantrekkelijke innovatiesubsidie. Verricht u R&D-activiteiten en ontwikkelt u een prototype? Dan is de WBSO mogelijk ook voor u interessant!


WBSO projecttypen

Binnen de WBSO worden een tweetal projecttypen ondersteund, namelijk:

 1. Ontwikkelingsprojecten: voor de ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van) producten, productieprocessen en programmatuur (software). Bij producten en productieprocessen moet het om tastbare/fysieke zaken gaan.
 2. Technisch wetenschappelijk onderzoek: wetenschappelijke onderzoeksprojecten die technisch van aard zijn en leiden tot het genereren van nieuwe technische kennis.

Belangrijkste voorwaarden van de WBSO subsidie

Belangrijke voorwaarden van de WBSO zijn:

 • Uitgangspunt bij het toekennen van WBSO is dat de aanvrager de werkzaamheden zelf verricht. Dit betekent dat als u de werkzaamheden in opdracht of in een samenwerkingsverband uitvoert, u moet kunnen aantonen dat u zelf de S&O-werkzaamheden uitvoert en de aansturing van het werk bepaalt;
 • Bij in- en uitleen binnen een fiscale eenheid, moet elke onderneming waar de werknemers in dienst zijn zelf een aanvraag indienen. De uitlener wordt geacht het S&O dat plaatsvindt bij de inlener zelf te verrichten;
 • De werkzaamheden moeten in de Europese Unie (EU) worden verricht. U mag de S&O-uren van uw werknemers in andere lidstaten van de EU opvoeren als u als werkgever in Nederland bent gevestigd en het S&O wordt verricht door uw werknemers waarvoor in Nederland loonheffing wordt ingehouden;
 • Bij een ontwikkelingsproject moet er sprake zijn van concrete technische risico’s of onzekerheden die u wilt oplossen. In de gekozen oplossingsrichting zult u voor uw onderneming technisch nieuwe principes, methodes of technieken of bestaande technologie verder ontwikkelen. In het geval van programmatuurontwikkeling moet er sprake zijn van technische uitdagingen op het gebied van informatietechnologie en het oplossen van programmeertechnische knelpunten.
 • Als u gebruik maakt van de WBSO en een S&O-verklaring hebt ontvangen, dan moet u aan een aantal verplichtingen voldoen. U moet een WBSO-administratie bijhouden en u bent verplicht een mededeling te doen van het aantal gerealiseerde S&O-uren (zie hieronder).
 • De WBSO vraagt een projectmatige werkwijze. Een project kan betrekking hebben op een intern project van de aanvragende organisatie, of een aantal specifiek voor de WBSO afgebakende activiteiten. Het is mogelijk om meerdere WBSO-projecten tegelijkertijd in te dienen binnen één WBSO-aanvraag.

Wat levert het aanvragen van de WBSO op?

De WBSO kan door bedrijven met personeel op de loonlijst worden aangevraagd en door zelfstandigen zonder personeel. Bedrijven met personeel worden binnen de WBSO 'inhoudingsplichtigen' genoemd. Zij zijn inhoudingsplichtig voor de loonheffingen. Zelfstandig ondernemers zonder personeel worden 'belastingplichtigen' genoemd; zij zijn belastingplichtig voor de inkomstenbelasting. Belastingplichtigen hebben een eenmanszaak of vennootschap onder firma (vof)


Bedrijven met R&D-medewerkers op de loonlijst ("inhoudingsplichtigen")

Inhoudingsplichtigen ontvangen een vergoeding per R&D-uur voor de medewerkers die R&D-werkzaamheden uitvoeren welke zijn gerelateerd aan het WBSO-project. Gedurende de eerste twee jaren bedraagt dit voordeel zo'n10 tot 15 euro per R&D-uur. Bij tijdrovende projecten is het aanvragen van de WBSO dus zeer lucratief.


Ondernemers zonder personeel: eenmanszaak of vof ("belastingplichtigen")

Belastingplichtigen ontvangen een vaste aftrekpost per kalenderjaar (de S&O-aftrek) waarin zij in het kalenderjaar minimaal 500 R&D-uren besteden aan het WBSO-project, vanaf het moment van indienen van de WBSO-aanvraag.


Combinatie van bovenstaande

Deze belastingplichtigen kunnen tevens inhoudingsplichtige zijn voor de medewerkers die op de loonlijst staan. Dat kan het geval zijn wanneer een eenmanszaak of vof tevens medewerkers op de loonlijst heeft staan. Zowel de eigenaar/ondernemer als de medewerker(s) dienen R&D-werkzaamheden te verrichten. De ondernemer ontvangt de aftrekpost en de medewerkersuren komen in aanmerking voor de vergoeding per R&D-uur.

WBSO aanvragen, hoe werkt dat?

De WBSO kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Alvorens de WBSO kan worden aangevraagd moet er een beveiligingscertificaat worden aangevraagd, genaamd eHerkenning. Ook dit is voor veel ondernemers een reden om Innovatiesubsidie Nederland in te schakelen, zodat zij met hun intermediairsaccount een WBSO-aanvraag kunnen indienen.


Dankzij het flexibele aanvraagregime kunt u op ieder moment de WBSO aanvragen. De WBSO periode start op de eerste van de nieuwe kalendermaand, Voorbeeld: op 5 mei indienen houdt in dat de WBSO-periode start op 1 juni. Daarnaast moet een WBSO-periode minimaal 3 aaneengesloten maanden beslaan. De uiterste indiendatum in een kalenderjaar is 30 september.

Wat zijn de administratieve verplichtingen?

Bedrijven die gebruikmaken van de WBSO zijn verplicht om een WBSO-administratie bij te houden. Deze administratie bestaat uit een technisch dossier en een urenadministratie.


In het technisch dossier (online en/of offline) wordt alle informatie bewaard die betrekking heeft op het WBSO-project. Daarbij kun je denken aan aantekeningen, calculaties, schetsen/technische tekeningen, vergaderdocumenten, foto’s, testresultaten, etc. Het is belangrijk dat de adviseur van RVO, bij een eventuele controle, snel kan opmaken wie van de S&O-medewerkers welke S&O-werkzaamheden heeft uitgevoerd en aan de hand van het technisch dossier de voortgang van het project kan opmaken.


De WBSO-urenadministratie bestaat uit een overzicht van de aan het WBSO-project bestede uren. In de urenadministratie moeten de uren per S&O-medewerker op dagniveau worden bijgehouden. Na afloop van het kalenderjaar moeten de gerealiseerd uren worden doorgegeven (uiterlijk op 31 maart in het daaropvolgende jaar).


Weerhoudt dit alles u om de WBSO aan te vragen? Dan doet u er wellicht goed aan om een intermediair in te schakelen. Innovatiesubsidie Nederland kan u volledig ontzorgen.

Innovatiesubsidie Nederland: specialist in WBSO-aanvragen

Innovatiesubsidie Nederland verzorgt niet alleen de WBSO-aanvraag op basis van no-cure, no-pay, maar biedt ook ondersteuning na toekenning van de WBSO. Voor deze administratieve ondersteuning worden geen kosten in rekening gebracht.


Wat zijn de voordelen van het inschakelen van Innovatiesubsidie.eu?

 • No-cure, no-pay aanvraag; enkel kosten bij toekenning van de WBSO;
 • Kosteloze administratieve ondersteuning
 • Zelf geen eHerkenning aanvragen
 • De ervaring van deze WBSO-specialist betaalt zich uit in een hogere slagingskans.


Neem contact met ons op om uw WBSO kansen te bespreken.